Mars 2016: Silkesfynd efter Stenberg

Garndockor av kinesiskt silke i klara färger, bevarade i över 200 år.

Silkesproverna ingår i ett material från Rudolph Stenbergs sidenfabrik verksam vid Högbergsgatan i Stockholm under andra halvan av 1700-talet.

I de vita konvoluten av lätt nedsmutsat papper med kinesiska stämplar i rött väntar oss en överraskning. Färgprakten kommer närmast som en chock. Innehållet är garndockor av kinesiskt silke i klara färger, bevarade i över 200 år. Det är mjukt, vackert och förvånansvärt väl bevarat. Silke som utsätts för dagsljus bleknar och blir skört, men här har det kinesiska papperet skyddat de ömtåliga silkestrådarna och de starka färgerna.

Svensktillverkat siden

För att tillverka det åtråvärda sidenet behövdes råvaran silke som till största delen importerades till Sverige. Försök att odla inhemskt silke fick aldrig någon riktig framgång. Varken mullbärsträden som behövdes eller silkesmaskarna trivdes tillräckligt bra i det svenska klimatet. Den svenska tillverkningen av sidentyger fick och var beroende av statligt stöd. Vid mitten av 1700-talet förbjöds importen av utländska sidentyger helt, vilket resulterade i den mest framgångsrika perioden för svensk sidentillverkning. Kulmen kom på 1760-talet med som mest 41 sidenfabriker i Stockholm.

Stenberg och hans sidenfabrik

Rudolph Stenberg föddes i Ystad. Han flyttade till Stockholm i slutet av 1750-talet och blev snart verksam som siden- och klädeshandlare. I mantalsregistret från 1760 står Rudolph Stenberg med som handelsman, 26 år, ogift. Han gifte sig senare med Catharina Kock, dottern till en sidenbandsmästare. Stenbergs sidenfabrik kom så småningom att specialisera sig på sidenband.

Lagfart på fastigheten som Rudolph Stenberg köpte 1768.

Kvarteret Kejsaren

År 1768 köpte Stenberg fastigheten nummer 175 vid Högbergsgatan (idag 28, 25 och del av 14) tillsammans med fastigheten nummer 167 vid Svartensgatan som framgår av fastebrevet. Egendomen hade tidigare tillhört sidenfabrikör Anders Dahlmansson. Han var på 1760-talet den störste sidenproducenten i Stockholm med en fabrik som sysselsatte 427 arbetare.

Emanuel Stenberg och slutet för fabriken

Rudolph Stenberg dog 1803 och hade då överlämnat ansvaret för sidenfabriken till sin son Emanuel. När sonen i sin tur avled 1834 hade sidenfabrikationen i stort sett upphört, men fastigheten stannade i familjen ända fram till 1899. Huset revs 1960. Inför husets rivning uppmättes fastigheten noggrant och Stadsmuseet tillvaratog en del byggnadsdetaljer, bland annat ett antal dörrar och dörröverstycken.

Stenbergs sidenfabrik på Högbergsgatan i kvarteret Kejsaren. Foto: Lennart af Peterséns år 1960.  

I materialet från Stenbergs sidenfabrik ingår också:

  • ett fastebrev (lagfart) av pergament, utställt på sidenfabrikör Rudolph Stenberg och daterat den 28 november 1768. Fastebrevet gäller fastigheten nr 175 i kvarteret Kejsaren vid Högbergsgatan i Stockholm samt fastigheten nr 167 vid Svartensgatan (se bild).

  • ett inventarium upprättat den 21 januari 1794 för Rudolph Stenbergs son Emanuel. Det består av åtta handskrivna sidor och gäller ”behåldningen så väl i färgade Silken, som af Band i stolarna, samt färdiga Band”. Betalningen är kvitterad den 28 februari 1794 av Rudolph Stenberg. I inventariet finns även vävstolar och tillbehör.

  • en förteckning från 1794 över inkomna partier av råvaror av silke och annat material, kvitterad den 30 september 1794 av Rudolph Stenberg. Den totala summan är 17 747 riksdaler riksgälds.

Materialet kom till Stadsmuseets arkiv 1967 som gåva från professor emeritus Fredrik Berg från Uppsala. Givarens farmor var dotterdotter till Emanuel Stenberg. På så sätt har dokumenten och sidenproverna stannat kvar i familjen för att slutligen hamna i arkivet. Föremålen har accessionsnummer A 154/67.

Frida Granat, arkivarie

Läs mer

Bergström, Eva & Öhrlén, Peter, Siden, Natur och kultur/LT, Stockholm, 1999.

Berg, Jonas & Stavenow-Hidemark, Elisabet, ”Stockholms stads sidenmanufactorie: en stor satsning med en kort historia” Rig., 2001

Stadsmuseets skrivelser angående kvarteret Kejsaren i Digitala Stadsmuseet.

Månadens föremål

Varje månad presenterar vi på webben föremål ur Stadsmuseets samlingar. Tidigare föremål ser du här 

Uppdaterad