Om projektet Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

I ett nytt projekt ska de nationella minoriteterna och det samiska urfolkets liv och livsvillkor i Stockholm med särskilt fokus på kvinnor och unga synliggöras. Syftet är att bredda, fördjupa och sprida kunskap om nationella minoriteters historiska och nutida närvaro och villkor i staden.

På den här sidan kan du läsa om projektets bakgrund och syfte.

Den övergripande målsättningen är att synliggöra den långa historia som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har i staden samt berika framtidens historia med fler röster och perspektiv och därmed bidra till att belysa Stockholms heterogena kulturarv.

Projektet samverkar med de nationella minoriteterna och det samiska urfolket och genomförs med samtidsdokumentation, intervjuer, inventering och fördjupning av kunskap i befintliga samlingar, samverkan med forskarsamhället och förvärv av föremål. De kunskapsbyggande insatserna mynnar ut i en breddad samling, publika aktiviteter och en fotoutställning som öppnar under 2021.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har alla lång historia i Stockholm. Det har lämnat spår i kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv. Sällan är det emellertid gruppernas egna röster som representerats. Material har skapats av myndigheter, forskare, journalister och konstnärer. Men det finns också bilder, fotografier, föremål och dokument som kan berätta de nationella minoriteternas historia ur andra perspektiv. Ofta saknas dock kunskapen och kontexten. Berättelser som sätter tidigare insamlat material i sammanhang fattas. De senaste årtiondena har många museer strävat efter att ge plats till grupper som har osynliggjorts eller skildrats stereotypt, för att skapa förutsättningar att berätta utifrån egna perspektiv.

Projektet pågår 2020–2022 och kunskapsuppbyggnaden genomförs i samarbete med personer som känner tillhörighet till någon eller flera av de nationella minoriteterna och det samiska urfolket. Till projektet är knutet en referensgrupp bestående av privatpersoner och representanter för organisationer och föreningar. Referensgruppen diskuterar återkommande projektets innehåll och form utifrån sina perspektiv och expertkunskap. För att säkerställa bredd i perspektiven inhämtas även råd, stöd och idéer från civilsamhälle, privatpersoner och organisationer med stor kunskap och erfarenhet i frågor som rör nationella minoriteter och kulturarv, utanför referensgruppen.

Projektplan Nationella minoriteter

Uppdaterad