Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Minoriteters flaggor och symboler i ett färgtonat kollage med Sergels torg som bakgrund.

I ett nytt projekt ska de nationella minoriteterna och det samiska urfolkets liv och livsvillkor i Stockholm med särskilt fokus på kvinnor och unga synliggöras. Syftet är att bredda, fördjupa och sprida kunskap om nationella minoriteters historiska och nutida närvaro och villkor i staden.

Den övergripande målsättningen är att synliggöra den långa historia som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har i staden samt berika framtidens historia med fler röster och perspektiv och därmed bidra till att belysa Stockholms heterogena kulturarv.

Projektet samverkar med de nationella minoriteterna och det samiska urfolket och genomförs med samtidsdokumentation, intervjuer, inventering och fördjupning av kunskap i befintliga samlingar, samverkan med forskarsamhället och förvärv av föremål. De kunskapsbyggande insatserna mynnar ut i en breddad samling, publika aktiviteter och en fotoutställning som öppnar under 2021.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har alla lång historia i Stockholm. Det har lämnat spår i kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv. Sällan är det emellertid gruppernas egna röster som representerats. Material har skapats av myndigheter, forskare, journalister och konstnärer. Men det finns också bilder, fotografier, föremål och dokument som kan berätta de nationella minoriteternas historia ur andra perspektiv. Ofta saknas dock kunskapen och kontexten. Berättelser som sätter tidigare insamlat material i sammanhang fattas. De senaste årtiondena har många museer strävat efter att ge plats till grupper som har osynliggjorts eller skildrats stereotypt, för att skapa förutsättningar att berätta utifrån egna perspektiv.

Projektet pågår under 2020 och 2021, och kunskapsuppbyggnaden genomförs i samarbete med personer som känner tillhörighet till någon eller flera av de nationella minoriteterna och det samiska urfolket. Till projektet är knutet en referensgrupp bestående av privatpersoner och representanter för organisationer och föreningar. Referensgruppen diskuterar återkommande projektets innehåll och form utifrån sina perspektiv och expertkunskap. För att säkerställa bredd i perspektiven inhämtas även råd, stöd och idéer från civilsamhälle, privatpersoner och organisationer med stor kunskap och erfarenhet i frågor som rör nationella minoriteter och kulturarv, utanför referensgruppen.

Projektplan Nationella minoriteter

Samtidsdokumentation

Genom samtidsdokumentation samlar museet kontinuerligt in berättelser om människors liv och livsvillkor med etnologiska metoder. Insamling inom projektet omfattar en webbaserad frågelista, intervjuer, deltagande observation och fotografi.

Insamlingens informanter har själva anmält intresse för att bidra till projektets kunskapsuppbyggnad, exempelvis genom den webbaserade frågelista som har spridits i Stadsmuseets kanaler och via både organisationer och privatpersoner. Urval av informanter för intervjuer görs vidare utifrån resurser och mångfaldskriterier såsom bakgrund, boendeort, kön, ålder och erfarenheter. Projektets tonvikt på unga och kvinnor har stor betydelse för inriktning.

Utöver ovanstående dokumenteras verksamheter och evenemang som av referensgrupp och informanter framhålls som betydelsefulla. Programaktiviteter som tar plats på museet under projektets gång dokumenteras och kan bli del av det insamlade materialet.

Program för kunskapsuppbyggnad

Läs mer om Stadsmuseets samtidsdokumentation

Historiskt kunskapsunderlag och samverkan med forskarsamhället

För att fördjupa den historiska kunskapen om de nationella minoriteternas långa historia i Stockholm har en grupp forskare inom etnologi, arkeologi och språkvetenskap anlitats. Forskarna har valts ut av museum och referensgrupp för att de har bred kunskap om minoriteternas liv och livsvillkor i Stockholm. Forskarna arbetar under 2020 med att sammanställa kunskapsunderlag som är baserade på egen och andras tidigare forskning. Sammanställningarna arkivläggs med övrigt material, och används som bakgrund till introduktion till den fotoutställning som planeras till 2021.

Utställning och program

Under 2021 öppnar en fotoutställning som bygger på nytagna bilder av projektets frilansfotograf Naina Helén Jåma. Program och aktiviteter planeras och genomförs under projektets gång i samverkan med individer och grupper som identifierar sig som tillhörande minoritetsgrupperna. Program och aktivtiter kan både syfta till att samla in ny kunskap och ge kontext till befintligt material i samlingar och arkiv, som exempelvis skrivarsmedjor på minoritetsspråk och arkivsök tillsammans med referensgrupp, och till att förmedla kunskap till en bredare publik, som stadsvandringar och föredrag.

Användning och hantering av material samt etik

Insamling sker med stöd i uppgift av allmänt intresse i GDPR. I det material som Stadsmuseet samlar in kan personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter komma att ingå. Stadsmuseet behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter vid dokumentation

Om insamlat material som citat, referat och fotografier används i utställningar, publikationer, på webbplats eller i andra sammanhang, informeras informanter och medverkande om urvalet och har möjlighet att påverka urvalet.

Insamlat material inom projektet kan komma att användas i forskning. Forskare får garantera att projekt där materialet användas prövas genom Etikprövningsmyndigheten med lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, med syfte att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Insamling av berättelser 2020

I en digital insamling kan du som känner tillhörighet till den judiska, romska, samiska, sverigefinska eller tornedalska minoriteten, och som bor eller verkar i Stockholm, medverka till museets kunskapsuppbyggnad genom att berätta om ditt liv. Om du hellre intervjuas, kan du kort presentera dig själv och lämna dina kontaktuppgifter.

 Nationell minoritet i Stockholm

Kontakt

Rebecka Lennartsson, chef enheten för kunskapsutveckling
rebecka.lennartsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 31 733

Anna Juhlin, museiassistent
anna.a.juhlin@stockholm.se 
Telefon: 08-508 31 909

Uppdaterad