Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Koolage med symboler och flaggor för folkgrupper.

Under 2020 och 2021 arbetar Stadsmuseet i ett mindre projekt med att bredda, fördjupa och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och urfolket samers historiska och nutida närvaro och villkor i Stockholm, med särskilt fokus på kvinnor och unga.

På den här sidan berättar vi om projektets olika delar såsom historisk kunskapsuppbyggnad, programaktiviteter och hur du själv kan medverka i projektets samtidsdokumentation. Du hittar även länkar till fördjupad information såsom projektplan och program för kunskapsuppbyggnad.

Genväg till projektets digitala insamling av berättelser:

Nationell minoritet i Stockholm

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns sedan år 2000 som nationella minoriteter (samer har även ställning som urfolk) i samband med att Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Den övergripande målsättningen är att synliggöra den långa historia som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har i staden samt berika framtidens historia med fler röster och perspektiv och därmed bidra till att belysa Stockholms heterogena kulturarv.

Vintern 2022 öppnar en utställning som baseras på fotografier från projektets samtidsdokumentation på Stadsmuseet i Stockholm. Under projektets gång genomförs också programverksamhet som knyter an till de teman som lyfts.

Bakgrund och syfte

Projektets bakgrund och syfte samt projektplan

Insamling av berättelser

Samtidsdokumentation

Museet samlar kontinuerligt in berättelser om människors liv och vardag i Stockholm genom samtidsdokumentation med etnologiska metoder. Detta projekt omfattar intervjuer, fotodokumentation och en digital insamling av berättelser.

Digital insamling

Vill du berätta i skrift? I en digital insamling på Stadsmuseets webbplats kan du med egna ord berätta om ditt liv, särskilda händelser, familjehistoria eller vardag. Du kan berätta om din relation till Stockholm, och du kan också berätta om tillhörigheten till en eller flera minoriteter. Om du vill skriva om något annat än dig själv, är vi nyfikna på hur du skulle önska att de olika minoriteterna i Stockholm synliggjordes av Stadsmuseet. Vad vill du lyfta fram? Du hittar den digitala insamlingen här:

Nationell minoritet i Stockholm

Bidra med historiska dokument och bilder till samlingen

Har du material om du tror är värdefulla för museets samling? Med bilder, fotografier, och dokument som kan berätta om de nationella minoriteterna och urfolket samernas långa historia i Stockholm fyller vi luckor i samlingarna. Stadsmuseet samlar in allmänhetens bilder i den mån det är möjligt och det bedöms tillföra samlingen något viktigt. Hör av dig till oss och beskriv kortfattat vilken typ av material du har.

Program för kunskapsuppbyggnad

Stadsmuseets samtidsdokumentation

Historiskt kunskapsunderlag och samverkan med forskarsamhället

För att fördjupa den historiska kunskapen om de nationella minoriteternas långa historia i Stockholm har en grupp forskare inom etnologi, arkeologi och språkvetenskap anlitats. Forskarna har valts ut av museum och referensgrupp för att de har bred kunskap om minoriteternas liv och livsvillkor i Stockholm. Forskarna arbetar under 2020 med att sammanställa kunskapsunderlag som är baserade på egen och andras tidigare forskning. Sammanställningarna arkivläggs med övrigt material, och används som bakgrund till introduktion till en fotoutställning:

Utställning: Nationella minoriteter i Stockholm

29 januari 2022–22 augusti 2022

Möt nationella minoriteter i deras Stockholmsvardag. 

Nationella minoriteter i Stockholm

Programaktiviteter

Program och aktiviteter planeras och genomförs under projektets gång i samverkan med individer och grupper som identifierar sig som tillhörande minoritetsgrupperna. Program och aktiviteter kan både syfta till att samla in ny kunskap och ge kontext till befintligt material i samlingar och arkiv, som exempelvis skrivarsmedjor på minoritetsspråk och arkivsök tillsammans med referensgrupp, och till att förmedla kunskap till en bredare publik, som stadsvandringar och föredrag.

Användning och hantering av material samt etik

Insamling sker med stöd i uppgift av allmänt intresse i GDPR. I det material som Stadsmuseet samlar in kan personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter komma att ingå. Stadsmuseet behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter vid dokumentation

Om insamlat material som citat, referat och fotografier används i utställningar, publikationer, på webbplats eller i andra sammanhang, informeras informanter och medverkande om urvalet och har möjlighet att påverka urvalet.

Insamlat material inom projektet kan komma att användas i forskning. Forskare får garantera att projekt där materialet användas prövas genom Etikprövningsmyndigheten med lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, med syfte att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Kontakt

Rebecka Lennartsson
chef, Enheten för kunskapsutveckling
Telefon: 08-508 31 733
E-post: rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anna Juhlin, museiassistent/etnolog
Telefon: 08-508 31 909
E-post: anna.a.juhlin@stockholm.se

Uppdaterad