Lär om ert hus

Här får du veta hur du tar reda på fakta om ert hus och miljön runtomkring. Du får även litteraturtips.

För att kunna ta tillvara ditt hus kulturhistoriska värden behöver du kunskap om byggnadens historia. För dig som bor i, äger eller förvaltar en byggnad i Stockholm finns mycket material – på internet och i arkiv öppna för besökare.

Fråga oss om ditt hus

Uppgifter om när ett hus är byggt, om det är inventerat, vilken kulturhistorisk klassificering det har eller om det finns äldre fotografier av huset kan du få hjälp med via Fråga Stadsmuseet

Stadsmuseets resurser om byggnadsvård

Digitala Stadsmuseet

I Digitala Stadsmuseet hittar du Stadsmuseets samlingar och dokumentation på internet. Här hittar du bland annat byggnadsinventeringar, ritningar och fotografier. Några exempel:
Stadsmuseets innerstadsinventering
Byggnadshistoriska rapporter
Stadsmuseets byggnadsvårdsråd

 
Vård och underhåll av fastigheter i Gamla stan (5,77 megabyte) En sammanställning av riktlinjer för ombyggnader och renovering.

Broschyrer

Butiksfasader i Gamla stan

Kalkfasader – puts och färg

”K-märkning” och klassificering

”K-märkt” är ett känt begrepp som ofta används, men det härstammar från en lag som inte finns kvar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas idag genom flera bestämmelser med olika innebörd. Vi reder ut begreppen.

Hej bostad

Vill du lära dig mer om Miljonprogrammet? Boken ”Hej bostad” handlar om husen som byggdes i Stockholms förorter under åren 1961–1975. Här kan du läsa om bostadspolitiken, de sociala ambitionerna och hur lägenheter, centrum och grönområden planerades för en god boendemiljö.

Hej bostad

Länkar

Klassificeringskartan

Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller Stadsmuseets klassificering av bebyggelse i Stockholm och har direktlänkar in i Bebyggelseregistret. Här finns beskrivning, byggår och kulturhistorisk klassificering av majoriteten av byggnaderna i Stockholms stad.

Stockholmskällan

Stockholmskällan hittar du ett urval av Stadsmuseets samlingar, till exempel fotografier, inventeringar och ritningar. Du kan se och jämföra Stockholmskartor från 1600-talet till idag. Det finns även material från bland annat Stadsarkivet och Stadsbiblioteket.

Stockholmsarkitekter

Här hittar du Stockholmsarkitekter, en skrift om tolv viktiga arkitekter och arkitektkontor som ritat många bostadshus i Stockholm sedan 1880-talet. Tillsammans med texten om varje arkitektkontor finns det listor över bostadshus som varje arkitekt eller kontor har ritat.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret informerar om bygglov och bygganmälan. Här finns information om Stockholms stads fysiska planering och om regler vid ombyggnation och renovering.

Stadsbyggnadskontorets arkiv hittar du detaljplaner och bestämmelser, ritningar, arkiverade bygglovsritningar (plan, fasad, sektion, konstruktion, vatten och avlopp), kartor, tomtkartor och övriga lantmäterihandlingar, ansöknings- och anmälningsblanketter samt publikationer.
Arkivhandlingar beställer du i stadsbyggnadskontorets expedition.

Stadsbyggnadskontorets plantjänst kan du även använda för att titta på gällande planer och följa pågående planarbeten.

Stockholms läns museum

Länsmuseets webb innehåller ett omfattande material om byggnadsvård och vänder sig till alla som är intresserade av hus och byggnadshantverk. Sidan innehåller information om olika typer av småhus som villor, egna hem, sommarvillor och fritidshus.

Byggnadsvårdsföreningen

På Svenska byggnadsvårdsföreningens webb kan du söka bland mer än 400 artiklar om byggnadsvård ur tidskriften ”Byggnadskultur”. Dessa behandlar allt från kök och avloppsstammar till isolering och skadeinsekter. På sidan finns även information om arrangemang och de byggnadsvårdsläger föreningen arrangerar sommartid.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets materialguide är en informationsbank på nätet för dig som arbetar med byggnadsvård eller fastighetsförvaltning. Här finns information om alla olika typer av material som använts historiskt i byggnadsverksamhet.

Länsstyrelsen

Hos länsstyrelsen i Stockholm hittar du information om byggnadsminnen och kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms län och det statliga bidrag till kulturmiljövård som länsstyrelsen fördelar.

SPBA

SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier)är en sammanslutning av byggnadsantikvariska konsulter. Dessa kan du anlita om du till exempel behöver en antikvarisk sakkunnig vid renovering, en kulturhistorisk utredning eller en färgutredning av ditt hus.

FIBOR

FIBOR är en branschförening för byggnadsvårdsföretag. Medlemmarna är konsulter och byggnadsentreprenörer med dokumenterad kompetens inom byggnadsvård och erfarenhet av att renovera eller arbeta med äldre hus.

Boverket

På Boverkets webbplats hittar du mer information om regelverket kring ändring av äldre bebyggelse. Bland annat finns här broschyrerna ”Allmänna råd om ändring av byggnad”, ”Behöver jag bygglov?” och ”Behöver jag göra bygganmälan?”.

Lagar och förordningar

Notisum är en webbplats med alla lagar och förordningar. Här finns exempelvis hela Plan- och bygglagen för dig som vill läsa mer.

Litteraturtips

Du hittar även tips under Husets alla delar

Generell byggnadshistoria

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila (2003) ”Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år” Formas, Stockholm

Björk, Cecilia, Reppen, Laila (2000) ”Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad”. Svensk byggtjänst, Stockholm

Millhagen, Rebecka (red) (1998) ”Hantverket i gamla hus”. Byggförlaget, Stockholm

Rudberg, Eva (1992) ”Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden”. Svenska turistföreningen, Stockholm

Lepasoon, Urve (1995) ”Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880–1960”. Boverket, Karlskrona

Roos, Britta, Gelotte, Hanna (2004) Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–1975Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm

Rekordårsbebyggelse

Hall, Thomas (redaktör) (1999) ”Rekordåren, en epok i svenskt bostadsbyggande”. Boverket, Karlskrona

Nilsson, Samuelsson (redaktör) (2004), ”Förändra varsamt. Vägledning vid ombyggnader av rekordårens bebyggelse”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Reppen, Laila, Vidén, Sonja (2006) ”Att underhålla bostadsdrömmen. Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975”. Stockholm

Rörby, Martin (redaktör) ”En miljon bostäder”, Arkitekturmuseets årsbok 1996. Stockholm

K-märkt Stockholm

Promenadstaden Översiktsplan 2010 Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor 2010, Stockholm

Kulturhistorisk klassificering – digital karta, Stadsmuseet i Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm

Unnerbäck, Axel (2002) ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Uppdaterad