Vanliga frågor och svar

Vi planerar att inreda vinden i vårt hus till lägenheter. Vad anser museet om det?

I många fall anser Stadsmuseet att inredning av vindar är en olämplig åtgärd. Taklandskapet är en viktig del av stadsbilden och stadssiluetten. Det finns områden som planerats som enhetliga miljöer och i dessa miljöer kan en obruten taklinje och ett orört taklandskap ha stor betydelse för stadsbilden. Inredning av vind kan dessutom betyda att byggnadernas karaktärsdrag och ursprungliga arkitektur förvanskas samt att ingreppen många gånger inverkar negativt på stadsbilden. Det kan också vara så att kulturhistoriska värden går förlorade när till exempel ursprungliga torkvindar och lägenhetsförråd byggs bort. 

För att en vindsinredning ska bli bra finns det flera viktiga saker att tänka på. Den ofta flacka takvinkeln kan göra det svårt att få till en bra bostad och att få in tillräckligt med ljus utan att göra alltför stora ingrepp i taket. För att undvika förvanskning genom avvikelser från byggnadernas karaktärsdrag och ursprungliga arkitektur bör en duktig arkitekt anlitas.

När ett ursprungligen ventilerat kallutrymme isoleras och kläs in, och när hål görs i taket, ökar riskerna för fukt- och rötskador. Det blir även svårare att göra inspektioner och reparationer. Detta kan i sin tur på sikt leda till höjda reparations- och underhållskostnader för bostadsrättsföreningen. Det är därför extra viktigt med hållbara tekniska lösningar, hög kvalitet och hantverksskicklighet vid ombyggnaden.

Uppdaterad