Underhåll och renovering

Tegel

De flesta äldre tegeltak har lagts om flera gånger. I regel håller merparten av tegelpannorna även om några pannor har spruckit. Gammal tjärpapp måste ses över och kompletteras eller bytas ut och plåten i ränndalar och takkanter utsätts för stor påfrestning.

Det är fullt möjligt att plocka ner teglet försiktigt, spara det som är helt och lägga tillbaka det. Välj att samla det gamla teglet, som ju har fått en viss patina, på hela ytor och lägga nytt av samma sort på de ytor som blir över. Är teglet mycket skadat måste man beställa nytt tegel till hela ytan, så likt det gamla som möjligt. Även om själva teglet inte är skadat måste det lyftas bort så att man kan göra om underarbetet med nya tätskikt och hel läkt och laga eventuella fuktskador på vinden.

Det är idag ingen svårighet att få tag på takpannor av lertegel, såväl nya som begagnade. Även glaserat tegel finns i handeln. Ofta marknadsförs till exempel betongpannor som likvärdiga eller bättre än taktegel. Det finns betongpannor, som är mycket hållbara, i alla kulörer och till lågt pris. Betongpannor, även om de tillverkats i tegelliknande kulör, har emellertid svårt att efterlikna teglets levande yta och vackra åldrande.Tänk på husets ålder, karaktär och byggnadstradition och försök komma så nära som möjligt vid renoveringen.

Tegeltak med nutida säkerhetsanordningar. I bakgrunden ett kopparklätt torn.Ett vackert tegeltak i Götgatsbacken och ett kopparklätt torn i bakgrunden. Nutida säkerhetsanordningar har monterats på ett sätt som respekterar takets karaktär. Södermalm.

Plåt

Gamla plåttak har egentligen evigt liv om de underhålls med målning regelbundet. Tyvärr rostar de ofelbart om underhållet uteblir. Även koppartak har visserligen lång men begränsad livslängd.

När det gäller takplåt har det länge varit problem med ytbeläggningen alltsedan den traditionella behandlingen med den farliga blymönjan förbjöds och den plastbelagda plåten kom. Det finns många flagnande plåttak i staden. Det är tveksamt om det idag finns någon färdigmålad plåt som säkert håller färgen så länge som en fastighetsägare skulle önska. Nya produkter utprövas, bland annat ”primad” plåt, förbehandlad på fabrik, som även kan slutmålas på plats. På de allra äldsta och mest kulturhistoriskt värdefulla husen, varav många förvaltas av Fastighetsverket eller Stadsholmen, läggs ofta galvplåt i skivor som falsas på traditionellt sätt och målas när plåten legat exponerad för väder och vind i minst ett år.

Säteritak i plåt på Stadsmuseets byggnad.På Stadsmuseets byggnad från 1600-talet finns ett säteritak. På det vertikala partiet finns en del riktigt gamla plåtar. Större delen av taket har nyligen lagts om med "primad" plåt. Plåten har sedan färgdigmålats på plats.

Ett annat problem med plåt till äldre hus är att plåten idag levereras som bandplåt. Äldre byggnader bör ha skivtäckta plåttak i enlighet med sin tradition. Vad är det då för fel på bandplåt? Problemet i detta sammanhang är inte tekniskt men den ser litet annorlunda ut. Bandplåten ger, när den läggs i långa sjok, lätt en viss bubblighet och dragningar i ytan, delvis påverkat av värme och kyla. Ojämnheten påverkar intrycket av byggnadens karaktär och taklandskapet i stadsbilden. Bandplåt hör inte till byggnadstraditionen hos byggnader uppförda före ca 1960, och är därför olämplig både på 1800-talshusen på malmarna och på ytterstadens äldre byggnader.

Fastighetsägaren till ett ”vanligt” gammalt hus, som har kulturhistoriskt värde eller ligger i ett värdefullt område, kan låta lägga förbehandlad plåt som skivtäckning. Eventuellt kan man fuska litet grand genom att låta plåtslagarna göra fuskfalsar, det vill säga vika bandplåt så att det ser ut som tvärfalsar.

Av miljöhänsyn är man idag restriktiv med användandet av koppar. Det är emellertid tillåtet att behålla de koppartak som finns och att lägga om ett tak med koppar om det är motiverat med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde.

Vid omläggning av ett koppartak står man inför valet att låta kopparn vara obehandlad och ärga i sin naturliga takt eller att välja en patinerad kopparplåt. Där måste valet grundas på hänsyn till omgivande tak och byggnadens förutsättningar i övrigt.

Äldre koppartak med nyare och mörkare plåtar på det nedre takfallet.Koppar har alltid varit ett exklusivt takmaterial. Ny kopparplåt på nedre takfallet.

Skiffer

Skiffertak håller oftast väl men även här behöver ibland underlaget repareras varvid skifferplattor kan skadas. Det är idag ingen svårighet att få tak på skiffer för lagning och komplettering. Att byta skiffer till annat material innebär att byggnadens kulturhistoriska värde minskar. ”Spikarna” eller ståltrådsfästena är den svagaste punkten.

30-talshus med skiffertak.Skiffertak är typiska för bebyggelsen på Gärdet från 1930-talet.

Uppdaterad