Nya krav på gamla dörrar

Många nya krav ställs på gamla dörrar. De kan gälla såväl säkerhet som ljudisolering och brandskydd.

Inför en diskussion om renovering eller byte av dörrar är det viktigt att fundera igenom ordentligt vad det är som fungerar och vad som inte fungerar.

  • Finns ett säkerhetsproblem i huset? Hur många inbrott har skett i lägenheter de senaste åren? Hur har dessa inbrott skett?
  • Är lyhördheten mellan lägenhet och trapphus ett problem? Är akustiken i trapphuset en del av problemet?
  • Är säkerheten eller lyhördhet ett problem för alla i huset? Är vissa lägenheter mer utsatta än andra?

Med utgångspunkt från dessa frågor är det möjligt att ta ställning till vilka eventuella åtgärder som är nödvändiga. Om inbrott alltid sker via källarfönster är det kanske husets skalskydd och inte lägenhetsdörrarna som behöver förbättras. Om inbrottsproblem endast gäller vissa lägenheter kanske dessa kan förses med gallergrind. Om akustiken i trapphuset leder till ljudstörning kanske den kan förbättras med mattor etcetera.

Brandskydd

Brandskyddskraven för ett hus måste leva upp till den brandskyddsnivå som gällde när huset byggdes. I ett gammalt hus kan fastighetsägaren själv vilja förbättra brandskyddet. Vid en större ombyggnad som innebär ändrad användning i ett gammalt hus ställs däremot nya krav. Då uppstår så kallade följdkrav som innebär att andra delar av byggnaden som påverkas av ändringen också måste leva upp till dagens brandkrav. Det gäller exempelvis trapphus i flerbostadshus vid en vindsinredning.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) måste en lägenhetsdörr i ett nybyggt hus kunna stå emot brand under minst 30 minuter (dörren ska ha brandklassning EI30). Detta är vad en nytillverkad säkerhetsdörr klarar av. En normal brandskyddsmålad fyllningsdörr, med ett minst 40 millimeter tjockt ramverk och fyllningar som på det tunnaste stället är minst 9 millimeter, kan i princip uppnå denna nivå. (Rapport FOA 2000 Försök med brandpåverkan mot fyllningsdörr) Det kan ske genom montering av fibercementskivor, så kallad minerit (8 millimeter), på insidan av dörren över fyllningarna samt montering av svällister längst dörrens kanter. Listerna sväller vid upphettning. Om spånskiva används istället för minerit kan dörrens insida även behöva målas med brandskyddsfärg.

Enbart genom brandskyddsmålning och montering av svällister kan en äldre spegeldörr stå emot brand mellan 15 och 30 minuter. Om följdkrav inte ställs på trapphuset på grund av ändrad användning kan detta vara ett fullgott alternativ för förstärkt brandskydd i ett flerbostadshus. Av utrymningsskäl kan en äldre dörr även behöva hängas om så att den blir utåtgående istället för inåtgående.

Släta dåligt isolerade skivtäckta dörrar kan vara möjliga att förstärka ur brandskyddssynpunkt. Ur bevarandesynpunkt är det framför allt angeläget ha kvar den fanerklädda ytan på dörrens utsida. Därför åtgärdas dörren inifrån genom att täckas med en fibercementskiva eller en skiva av annat obrännbart material. I de fall det finns ett mellanrum mellan dörrens nederkant och tröskeln måste detta självklart även åtgärdas med en ny tättslutande tröskel.

Säkerhet

 

Inbrottsskydd till lägenheter i flerbostadshus är inte en fråga som regleras av lagar. Det styrs av en önskan om att skydda hem och tillhörigheter. Förstärkning av befintlig dörr kan ske med hjälp av nytt lås och bakkantsbeslag, det vill säga ett beslag som spärrar gångjärnen så att dörrbladet inte går att lyfta av. När du byter lås kan du välja ett hakregellås som också hjälper till att hålla dörrbladet på plats. Ett sådant lås är försett med en hake som griper tag i karmen och därmed gör den omöjlig att separera den från dörren. En pardörr bör även förstärkas genom att det ena dörrbladet görs fast i karmen med en spärr i överkant och underkant.

Förstärkning av själva dörrbladet kan också ske genom montering av plattor och eventuellt tunn plåt över speglarna på dörrens insida. Detta kan göra speglarna svårare att parera för tjuven som försöker ta sig rakt igenom dörren. En slät dörr kan förses med en 1 millimeter stålplåt på insidan. Ett annat sätta att göra det omöjligt att ta sig in för en tjuv är att montera en gallergrind direkt innanför ytterdörren.

Slät lägenhetsdörr från 1930-talet som har förstärkts med en hel platta på dörrens insida, Östermalm. För att förstärka säkerheten yttarligare har en gallergrind monterats innanför dörren. Slät lägenhetsdörr från 1930-talet som har förstärkts med en hel platta på dörrens insida, Östermalm. För att förstärka säkerheten yttarligare har en gallergrind monterats innanför dörren.

Påpekas bör även att det är viktigt att vidta säkerhetsåtgärder som är anpassade till det enskilda huset. Många byter slentrianmässigt till säkerhetsdörr bland annat på grund av en utbredd uppfattning att hemförsäkringens premie då sjunker kraftigt. Enligt Stadsmuseets rundringning (december 2008) till tre av de största försäkringsbolagen stämmer detta inte. Två av bolagen erbjuder upp till tio procent lägre premie – vilket motsvarar ungefär 50–100 kronor per år för en vanlig trerummare – medan ett bolag inte erbjuder någon sänkning alls. Ur försäkringsbolagens perspektiv är det även viktigt att brandförsvaret vid en brand kan komma in i lägenheten, något som försvåras med en säkerhetsdörr.

Ljudisolering

Ljudisolering mot trapphus är inget lagkrav men ofta ett funktionskrav boende och ägare gärna vill åtgärda i samband med byte eller renovering av lägenhetsdörr. Ljudisoleringen kan förbättras avsevärt genom tätning med lister och montering av skivor över hela dörren eller över speglarna på insidan av dörren. För att få en ljudisolerande effekt är det viktigt att mellanrummet i dörren eller mellan spegeln och plattan isoleras med mineralull eller liknande. Tätning mellan dörr och karm kan också förbättra ljudisoleringen avsevärt. Ett tungt draperi innanför dörren kan även avhjälpa en del ljud. Om innerdörr finns är den också självklart värdefull för ljudisolering.

En fyllningsdörr i björkfaner från 1930-talet med en enda stor fyllning. Innanför dörrenb sitter en innerdörr som dämpar ljudet från trapphuset, Kungsholmen.En fyllningsdörr i björkfaner från 1930-talet med en enda stor fyllning. Innanför dörren sitter en innerdörr som dämpar ljudet från trapphuset, Kungsholmen.

Brevinkast

Idag ställer Posten krav på att brevinkast av arbetsmiljöskäl ska vara placerade på en viss nivå. Lägenhetsdörrar från förra sekelskiftet kan ha brevinkast som sitter för högt medan dörrar från mitten av 1900-talet kan ha brevinkast som sitter för lågt. Ibland är det möjligt att flytta brevinkastet till en lämplig nivå i dörren. Då är det viktigt att hålet för det gamla brevinkastet lagas på ett sätt så att det smälter in väl. Det gamla inkastet kan också plomberas och sitta kvar i dörren. Om det inte går att ta upp ett nytt hål i dörren kan inkastet plomberas och en låsbar brevlåda istället placeras intill dörren. Postboxar i husets entré kan även ersätta brevinkasten.

Postboxar

Uppdaterad