Vanliga frågor och svar

Vi planerar att renovera vårt kök. Huset är grönklassificerat, vad bör vi tänka på?

Ursprunglig köksinredning och snickerier utgör delar av en byggnads kulturhistoriska värde. Dessutom är äldre kök måttanpassade för rummet och håller en hög kvalitet. Ett utbyte av skåpstommar innebär därför en kvalitetssänkning och sannolikt att passbitar måste monteras för att fylla ut där standardmåtten inte räcker till. En traditionell rostfri diskbänk med sarg överträffar också i livslängd, täthet och skydd mot spill jämfört med nutida plana bänkskivor med infällda hoar. Stadsmuseet rekommenderar därför att ursprunglig inredning bevaras och återmonteras.

Är det tillåtet att flytta köket i min lägenhet?

Ja det är tillåtet men är i vissa fall anmälningspliktigt, till exempel om bärande delar berörs eller om den ändrade planlösningen påverkar utrymningsvägar eller liknande. I vissa fall, om det rör sig om en kulturhistoriskt värdefull byggnad med skyddsbestämmelser i plan, krävs bygglov. Även om åtgärden inte är anmälningspliktig ska ändringen göras varsamt och med hänsyn till kökets karaktärsdrag.

Ändringen ska ta tillvara byggnadens historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden.

Stadsbyggnadskontoret om bygglov och bygganmälan

Flytt av kök kan vara olämpligt ur kulturhistorisk synvinkel och i värsta fall bedömas som en förvanskning. Eventuellt slår det sönder ursprunglig eller äldre planlösning. Dessutom kan vatten- och avloppsledningar behöva flyttas, vilket kan innebära ingrepp i husets stomme samt i golv. Ventilation måste ordnas. En flytt av köket kan också förorsaka olägenhet för grannarna då de kan komma att störas när köksljud uppstår över eller under ett sovrum. I ett äldre hus kan det också finnas till exempel stuck, dekor eller paneler som kan ta skada vid bygget av en ny köksinredning.

Stadsbyggnadskontoret om flytt av kök eller badrum

För att få hjälp med att bedöma hur husets kulturhistoriska värden påverkas, och hur ändringar bör kunna genomföras, kan man kontakta en antikvarisk konsult. 

SPBA är en förening för Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier. 
Kontaktlista för konsulter i kulturmiljöfrågor

Uppdaterad