Postboxar

I de flesta fall är det möjligt att installera fastighetsboxar utan att miljön i entrén eller det kulturhistoriska värdet påverkas i alltför hög grad.

I några fall kan det bli svårt att finna en lämplig plats. Boxarna behöver dock inte stå just i entrérummet. Hur gör man då om hela entrén är försedd med rika dekorationer? Det är helt klart att man ska undvika att göra åverkan på befintliga dekorerade ytor oavsett om det handlar om äkta marmor, stucco-lustro eller figurativt måleri. Undvik alltså att borra hål i marmoreringarna eller att fälla in boxarna i en dekormålad vägg.

Elegant panelklädd brevlåda i bostadshus från 1940-talet. Östermalm.

Det kan också vara så att huset är riktigt gammalt, till exempel ett välbevarat hus från 1700-talet, och att installation av fastighetsboxar skulle förstöra upplevelsevärdet i miljön. Även framstående arkitektoniska värden i senare tiders entréer kan påverkas negativt av en olämpligt placerad och utformad fastighetsbox. Finns det medeltida murverk i byggnadens stomme måste man tänka på att det i regel inte är tillåtet att göra hål i dessa delar av byggnaden. Sådana byggnader förekommer bland annat i Gamla stan.

För att bevara helhetsmiljön och stämningen i entrén kan man försöka finna en annan plats som bättre klarar det nya inslaget. Det kan finnas utrymme i ett inre entrérum eller på trapphusets nedersta vilplan. Kanske finns ett angränsande rum för cyklar eller sopor eller en tom butikslokal som även kan rymma fastighetsboxarna. Det kan vara möjligt att placera boxarna utomhus, till exempel på gården i ett eget ”posthus” liksom det förekommer cykelskjul och sophus. Om det är godtagbart i stadsbilden och det finns plats, exempelvis förgårdsmark, kan man överväga att placera fastighetsboxarna utanför entrén.

Om alla ytor, golv, väggar och tak, är dekorerade men det finns gott om utrymme, kan man utforma fastighetsboxar som en fristående möbel. Ett skåp som står på egna ben kan alltid ställas på plats utan att någon åverkan sker. Då handlar det mera om upplevelsen av rummet. Hur denna möbel skall se ut måste övervägas från fall till fall. Ofta är enkla rena linjer att föredra och material som i kulör och yta samverkar med den äldre miljön till en god helhetsupplevelse. I en välbevarad äldre miljö är det viktigt att det nya inslaget tillverkas med motsvarande höga krav på kvalitet.

Hjälp och råd

Sannolikt går det att lösa installationen av postboxar i de allra flesta miljöer. För den som inte finner någon plats eller är tveksam om den kulturhistoriska värderingen går det att få hjälp och stöd från flera håll. Sök i första hand hjälp genom Forum för fastighetsboxar,de har samlat stor erfarenhet och kan hänvisa vidare till olika slag av experthjälp. Här finns medarbetare som utan kostnad kan ge råd och svara på de flesta frågor. Exempelvis arrangerade Forum för fastighetsboxar och Sveriges Arkitekter 2007 en arkitekttävling om hur man kan lösa frågan i de svåraste fallen. För övergripande beslut om postboxar svarar Post- och telestyrelsen.

Forum för fastighetsboxars webbplats

Post- och telestyrelsens webbplats

Information om din fastighets kulturhistoriska klassning hittar du här på Stadsmuseet. Läs informationen och använd länkarna under rubrikerna ”Om byggnadsvård” och ”k-märkt Stockholm”.

I verkligt svårlösta fall kan man slutligen behöva ta hjälp av en fristående byggnadsantikvarie som kan hjälpa till att hitta en alternativ lösning. Byggnadsantikvariska konsulter hittar du via SPBA en sammanslutning av fristående antikvariska konsulter.

SPBAs webbplats

Sammanfattning i korta punkter

  • Är entrérummet alldeles för fint för ingrepp, försök hitta en annan plats
  • I vissa fall är det inre entrérummet lämpligt för placering av postboxar
  • Ibland finns en lämplig lokal intill entrén, exempelvis ett soprum eller cykelrum
  • Om byggnaden har förgårdsmark eller en innergård kan boxarna eventuellt placeras där
  • Om det finns plats i entrén men miljön är rikt dekorerad kan man välja boxar i form av en fristående möbel som inte behöver bultas fast i väggen
  • Detaljutformningen är viktig, postboxarna måste inte vara grå plåtlådor. Det går att beställa boxar i ett material eller en form och färg som passar bra i miljön

OBS! Regeringen har dragit tillbaka direktivet till Post- och Telestyrelsen om krav på fastighetsboxar i entréer innan 2011. 

Post- och telestyrelsens webbplats

Uppdaterad