Aktuella rapporter

""

Här är de senaste rapporterna som du kan hämta i Digitala Stadsmuseet.

Hässelby begravningsplats

Hässelby Villastad, Stockholm
Vård- och underhållsplan

Bilaga: Hässelby begravningsplats, kapell och klockstapel
Byggnadshistorisk inventering

På uppdrag av kyrkogårdsförvaltningen har en vård- och underhållsplan för Hässelby begravningsplats i Stockholms nordvästra delar tagits fram. Som bilaga till rapporten gjordes även en byggnadshistorisk inventering fram för begravningsplatsens kapell och klockstapel.

Begravningsplatsen anlades 1928 efter ritningar av arkitekten Knut Nordenskjöld. Anläggningen gestaltades utifrån flera rådande ideal. Gravkvarteren fördelades enligt ett strikt och rätvinkligt mönster. Delar av begravningsplatsen formgavs även med tydliga influenser från den nyinvigda Skogskyrkogården i Enskede med utsparad befintlig växtlighet av äldre tallar och björkar. Samtidigt uppfördes kapellet efter arkitekten Erik Blomströms ritningar och fick en utpräglad 1920-talsklassicism.

Idag uppvisar Hässelby begravningsplats höga kulturhistoriska värden och berättar bland annat om det historiska Hässelby, stadsdelens tidigare trädgårdsnäring och villastadens etablering.

Skogskrematoriets utemiljöer, Skogskyrkogården

Gamla Enskede, Stockholm 
Kulturhistorisk karakterisering

Rapporten har tagits fram som underlag för kommande restaurering av Skogskrematoriet och Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell.

Landskapet, för- och kapellgårdarna och övriga ytor kring byggnaden ingår i världsarvet Skogskyrkogården. I rapporten kan du läsa om hur arkitekten Gunnar Asplund planerade allt från murar och grindpartier till träd- och buskplanteringar. Projektet innefattade snillrika lösningar och präglades av hög kvalitet och stor precision. En avgörande utgångspunkt för Asplund i arbetet med utemiljöerna och resten av Skogskyrkogården var förhållandet till befintlig topografi och växtlighet. ”Det är viktigare att följa platsens stil än tidens” som han en gång uttryckte det.

Enskedeparken och Enskedeberget

Enskede Gård, Stockholm
Kulturmiljöanalys

Stadsmuseet har tagit fram ett kunskapsunderlag, på uppdrag av exploateringskontoret, som kan användas inför en eventuell förändring av området. Tanken är att rapporten ska öka kunskapen om platsens kulturhistoriska värden. Här finns en beskrivning av områdets historia samt en nulägesrapport om utemiljöernas karaktär, växtlighet och markbeläggning och byggnadernas övergripande karaktär. Utifrån detta har Stadmuseet analyserat och definierat värdefulla delar och karaktärsdrag i området.

Norra Danviksbron

Danviksbron
Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Antikvarisk förundersökning

Danviksbron är belägen i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen där den överbryggar Danvikskanalenmellan Södermalm och Södra Hammarbyhamnen. Förundersökningens syfte är att ta fram en aktuell och samlad översikt över Danviksbrons historik, karaktärsdrag och kulturhistoriska värden.

Stadsgården 1

Södra stadshuset
Södermalm, Stockholm
Fasaddokumentation 2018

Utifrån dokumentationen är det svårt att utläsa vilka förändringar som gjordes efter branden1680, då taken ska ha brunnit av. Det förekommer brandskadade tegel, framför allt i de nedredelarna av våning 3 trappor i huvudbyggnaden, men fogarna tycks inte vara skadade och detär möjligt att teglen är återanvända.

Galärvarvskyrkogården

Ekonomigården
Antikvarisk förundersökning

Galärvarvskyrkogården anlades på 1740-talet, ursprungligen som begravningsplats för flottans manskap och är historiskt knutet till Galärvarvet som etablerade sig på Djurgården vid dennatid. Det är den enda kvarvarande begravningsplatsen i sitt slag i landet som fortfarande är i bruk.

Alla publicerade rapporter i Digitala Stadsmuseet

Uppdaterad