Aktuella rapporter

""

Här är de senaste rapporterna som du kan hämta i Digitala Stadsmuseet.

Enskedeparken och Enskedeberget

Enskede Gård, Stockholm
Kulturmiljöanalys

Stadsmuseet har tagit fram ett kunskapsunderlag, på uppdrag av exploateringskontoret, som kan användas inför en eventuell förändring av området. Tanken är att rapporten ska öka kunskapen om platsens kulturhistoriska värden. Här finns en beskrivning av områdets historia samt en nulägesrapport om utemiljöernas karaktär, växtlighet och markbeläggning och byggnadernas övergripande karaktär. Utifrån detta har Stadmuseet analyserat och definierat värdefulla delar och karaktärsdrag i området.

Norra Danviksbron

Danviksbron
Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Antikvarisk förundersökning

Danviksbron är belägen i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen där den överbryggar Danvikskanalenmellan Södermalm och Södra Hammarbyhamnen. Förundersökningens syfte är att ta fram en aktuell och samlad översikt över Danviksbrons historik, karaktärsdrag och kulturhistoriska värden.

Stadsgården 1

Södra stadshuset
Södermalm, Stockholm
Fasaddokumentation 2018

Utifrån dokumentationen är det svårt att utläsa vilka förändringar som gjordes efter branden1680, då taken ska ha brunnit av. Det förekommer brandskadade tegel, framför allt i de nedredelarna av våning 3 trappor i huvudbyggnaden, men fogarna tycks inte vara skadade och detär möjligt att teglen är återanvända.

Galärvarvskyrkogården

Ekonomigården
Antikvarisk förundersökning

Galärvarvskyrkogården anlades på 1740-talet, ursprungligen som begravningsplats för flottans manskap och är historiskt knutet till Galärvarvet som etablerade sig på Djurgården vid dennatid. Det är den enda kvarvarande begravningsplatsen i sitt slag i landet som fortfarande är i bruk.

Alla publicerade rapporter i Digitala Stadsmuseet

Uppdaterad