Byggnader och miljöer

För den som är nyfiken på Stockholms byggnader och miljöer finns det många källor till kunskap. Stadsmuseet har inventerat och fotograferat byggnader i årtionden. Idag är mycket av det sökbart i Digitala Stadsmuseet.

 

Stadsmuseets byggnadsinventeringar


I Digitala Stadsmuseet hittar du många olika sorters byggnadsinventeringar till exempel av bostadshus, skolhus och industrier. Här hittar du även fotografier, faktablad och byggnadsvårdsråd. 

Byggnadsinventeringar på Digitala Stadsmuseets webbplats

En inventering är en undersökning av en fastighet, till exempel byggnader, gårdar och grönytor. Den görs för att ta reda på mer om fastighetens historia. Inventeringen blir ett underlag som används för kulturhistorisk klassificering, för vårdprogram eller inför en ombyggnad.

Inventeringen innehåller information om byggår, byggherre, arkitekt och ursprungsritningar. Den visar även på vilket sätt fastigheten har förändrats under åren. Dessutom innehåller den dokumentation som en byggnadsantikvarie och en fotograf gjort på plats. Stadsmuseet lägger stor vikt vid att på ett lättillgängligt sätt beskriva hur de kulturhistoriska värdena tar sig utryck i just den aktuella fastigheten.

Stadsmuseets rapporter på Digitala Stadsmuseets webbplats

Inventeringar kan också vara översiktliga och omfatta många fastigheter inom ett stort område. Då har man främst dokumenterat byggnadernas exteriörer. Ett exempel på detta är Ytterstadsinventeringen som du kan läsa mer om nedan.

I stadens karta DP WebMap finns Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering inlagd.

DP WebMaps webbplats

Kulturhistorisk klassificering

Är det samma sak som ”K-märkning”? Vi reder ut begreppen.

Kulturhistorisk klassificering

Ytterstadsinventeringen

Stadsmuseet har inventerat och klassificerat bebyggelsen i Stockholms stadsdelar utanför innerstaden. Byggnader uppförda före 1990 har inventerats i 58 av ytterstadens 97 stadsdelar. Klassificeringen för ytterstaden finns i Bebyggelseregistret.

Bebyggelseregistrets webbplats

Nyfiken på stadsdelarna?

Vid inventeringen togs det fram en informationsbroschyr per stadsdel. Den skickades ut till fastighetsägare vars hus klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla.

Faktablad om ytterstaden på Digitala Stadsmuseets webbplats

Vårda ert hus

Här hittar du tips om byggnadsvård.

Vårda ert hus

Uppdaterad