Arkeologi och fornlämningar: frågor och svar

Vilka får utföra arkeologiska undersökningar?

Stadsmuseet tar sedan juni 2017 inte längre arkeologiska uppdrag. I fortsättningen beslutar länsstyrelsen om vilka konsultbolag och institutioner som får i uppdrag att utföra dessa i Stockholm. Stadsmuseets funktion som specialkompetens inom dokumentation av medeltida murverk fortsätter dock som tidigare.

Jag bor i en villa och på min tomt finns en fornlämning. Vad får jag göra och inte göra på min tomt?

Sveriges fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen som inleds med orden ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla”. I lagens andra paragraf behandlas fornlämningar som anger att de är skyddade och inte får skadas. Du som äger en tomt med en fornlämning har – såväl som dina grannar – ansvaret för att fornlämningen inte skadas. Önskar du bygga till eller göra andra förändringar på tomten ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Det står en grävmaskin på Västerlånggatan, får man verkligen gräva som man vill inne i staden?

Alla fornlämningar, kända eller okända, omfattas av ett generellt skydd genom andra kapitlet i kulturminneslagen (KML). Gamla stan och delar av malmarna ingår i fornlämningsområde 103. Fornlämningsområdet omfattar och skyddar de delar av staden som var bebyggda under medeltiden och 1600-talet. Detta innefattar även stadens vatten. 

Man måste alltid söka tillstånd för schaktning inom fornlämningsområden. Man ansöker hos länsstyrelsen, som också utser vilket arkeologiskt företag, eller museum, som ska utföra så kallad schaktkontroll. Det innebär att en utbildad arkeolog följer och dokumenterar arbetet. Om man påträffar murar eller andra kulturlager tar man kontakt med länsstyrelsen som beslutar om fornlämningen får grävas bort, genom en arkeologisk så kallad slutundersökning.

I vårt kvarter finns en fornlämning, jag är intresserad av att veta lite mer om den!

Stadsmuseet har en lång tradition av arkeologiska undersökningar i Stockholms stad och har därför ett stort arkivmaterial, en stor föremålssamling samt från senare år en arkeologisk rapportserie. I Faktarummet kan du söka den information som finns om stadens fornlämningar. I Stockholmskällan kan du söka fram alla fornlämningsskyltar som Stadsmuseet har tagit fram.

Jag har hittat ett föremål i marken som verkar gammalt. Det är upphittat i Stockholm, vad ska jag göra?

Kulturminneslagen innehåller bestämmelser för hur fornfynd ska hanteras. Ett fornfynd är ett föremål som är hittat i jorden, som saknar ägare och är äldre än hundra år. I vissa fall kan fyndet omfattas av hembudsplikten, då är upphittaren skyldig att erbjuda staten att mot skälig betalning köpa det. De hembudspliktiga fynden är dels fornfynd som är av guld, silver, koppar eller brons och dels fornfynd bestående av ett flertal föremål som kan antas ha blivit nedlagda samtidigt. Om du tror att ditt fynd omfattas av hembudsplikten kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholm. 

Det pågår en arkeologisk undersökning här i vårt bostadsområde. Är det vi skattebetalare som bekostar den?

Den som utför ett arbete som påverkar en fornlämning svarar för kostnaden. Om man däremot påträffar en tidigare okänd fornlämning, fattar länsstyrelsen beslut om kostnaderna, och då kan staten vara ansvarig för kostnaden.

Vem står för skyltning av fornlämningar?

Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för skyltning av fornlämningar inom sin stadsdel.

När det gäller beställning av nya skyltar bidrar Stadsmuseet gärna med text och bild samt med rådgivning om skyltens placering. Stadsdelen ansvarar sedan för layout i enlighet med det skyltprogram som finns och för att skylten slutligen kommer på plats.

Uppdaterad