Verksamhetsplanering 2017 i kortform

Stadsmuseiavdelningen reflekterar över huvudstaden tillsammans med stockholmarna, för en fördjupad känsla för Stockholm. Avdelningen tar vara på stockholmarnas minnen, föremål, kulturmiljöer och berättelser idag och inför framtiden. Vi visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, visningar, vandringar, program och publikationer – och på internet. Vi är ett stöd för dem som söker kunskap om staden, och vi stärker forskningen om Stockholm. Vi samlar på samtiden, lyssnar på och interagerar med dem som lever här.

Stadsmuseiavdelningen står inför en rad utmaningar, både på kort och lång sikt. I början av 2018 kommer stadsmuseibyggnaden vid Slussen att vara färdigrenoverat och verksamheten kan börja flytta in. Arbetet pågår med att ta fram utställningar, programverksamhet, entré, butik och mycket annat som gör att stockholmarna snart kommer att få ett nytt, fräscht, modernt, innehållsrikt, roligt och vackert museum.

Stockholm växer och nya krav ställs på museiverksamheten

Stadsmuseiavdelningen står beredd och söker nya vägar att möta stockholmarna på fler platser och på olika sätt. I Östberga görs en utställning tillsammans med östbergaborna, i Gamla stan letar barn och familjer efter drakar och turisterna tycks aldrig tröttna på Millennievandringar. Människor vill delta aktivt, vilket inte minst märks på museernas Instagram, Youtbe och Facebook. Framför allt det senare är en viktig kommunikationskanal mellan verksamheten och medborgarna.

Stadsmuseiavdelningens målgrupp är naturligtvis alla i Stockholm, men verksamhetens olika delar riktar sig mot skilda målgrupper. Stadsmuseet På plats i Östberga, vänder sig i första hand till dem som bor eller har bott i området, utställningen till Stadsmuseet vid Slussen fokuserar på barn, familj och unga vuxna och stadsvandringar lockar alla möjliga sorters besökare, inte minst turister. Till dessa målgrupper sällar sig även stadens förvaltningar och bolag vid i första hand dokumentationsuppdrag och remisshantering.

Stadens konstsamling och konst på allmän plats berikar alla i Stockholm

I alla stadsdelar möter stadens invånare verk ur stadens konstsamling - i skolor och förskolor, idrottsanläggningar, på vård- och omsorgsboenden, i stadens sociala verksamheter, stadsdels- och fackförvaltningarnas kontor och hos stadens bolag.

Ute på gator och torg i hela staden finns konstverk på allmän plats som underhålls och restaureras av Stadsmuseet.

Stadens berättelser skapar lust till lärande och inbjuder alla i Stockholm till angelägna möten

Stadsmuseets och Medeltidsmuseets stadsvandringar ger stockholmarna och besökare i staden möjlighet att ta del av staden från olika aspekter och drar sig inte för att ta ut svängarna. Historiska vandringar blandas med Hemlös på Söder eller stadssimning i Riddarfjärden.

Kraven på tillgänglighet och relevans ökar ständigt och Medeltidsmuseet kommer under året att modifiera delar av utställningen, så att mångkulturella influenser blir tydligare, texter ska göras mer lättlästa och ännu mer verksamhet ska genomföras för barn och familj.

Verksamheten fördjupar lokalkänslan för den plats som ligger nära genom att utveckla stadsvandringar i hela staden, med ett extra fokus på ytterstaden. Verksamheten gör livet roligare genom att inspirera och intressera till ökad kännedom för invånarna i hela staden.

Per Anders Fogelström gör sig påmind genom sitt 100-åriga jag där platserna för berättelserna synliggör de tidlösa livsödena på Söder under mer än 200 år. Verksamheten visar Fogelströms arkiv genom att kliva bakom kulisserna i författarskapet för att inspirera till eget skrivande.

Stadens kulturhistoriska värden bevaras, stärks och utvecklas

Stockholmarna blir ständigt fler och 140 000 bostäder ska tillskapas till år 2030. För att kunna nå större framgång när det gäller att bevara stadens kulturhistoriska värden fortsätter arbetet med att skapa en strategi för arbetet med kulturmiljöfrågorna på museet. En geografiskt indelad organisation för plansamråd, motsvarande Stadsbyggnadskontorets organisation, är en modell som ska prövas. Genom tidiga plansamråd med Stadsbyggnadskontoret kan kulturmiljöfrågorna tas med från början, vilket leder till ökad framgång för kulturmiljöfrågorna inom aktuella planområden.

Stadens förvaltningar och bolag använder Stadsmuseiavdelningen som partner i förvaltning av kulturhistoriska byggnader genom att utarbeta kvalificerade och användbara vårdprogram. På så vis kan staden vara ett föredöme när det gäller förvaltning och bevarande av stadens kulturhistoriska värden vilket innebär att samtidens och framtidens Stockholmare kan förstå stadens historia och känna stolthet för dess varierande miljöer.

Avdelningens samlingar av föremål, konst, arkeologiska fynd, arkivhandlingar och fotografier bevaras genom varsam hantering, förebyggande vård och god förvaring.

Systematisk kunskapsuppbyggnad och forskning bidrar till en fördjupad förståelse för staden och dess historia

Museisamlingarna har utökats med föremål, berättelser och fotografier som skildrar livet i Östberga. Materialet finns tillgängligt för intresserade, både nu och i framtiden, till exempel i Digitala Stadsmuseet.

Museisamlingarna och delar av myndighetsarkivet utvecklas genom förvärv och upprättade handlingar i samklang med hur staden förändras: objekt införlivas i samlingarna i enlighet med museets insamlingsområden.

Forskning kring högaktuella ämnen förmedlas genom publika evenemang, bl a om stadsplaneringens demokratiska utmaningar genom exemplet Slussen och om antifascism, antinazism och civilkurage i Stockholm genom historien.

Forskningsprojektet Bekönade rum påbörjar arbetet med att skapa en metod för pluralistiska beskrivningar av kulturarvsinstitutionernas samlingar och ökad sökbarhet i digitaliserat material.

Bloggen Stockholm skriver historia introducerar ny forskning och aktuella frågor till en bredare allmänhet i kortfattad och tillgänglig form, och fördjupar samverkan mellan Stadsarkivet, Stadsmuseet, Centrum för näringslivshistoria och Stockholms universitet. Samtidigt tillgängliggörs Stockholmias utgivning fram till 2014 digitalt för alla att ladda ner gratis.

Uppdaterad