Telefonplan

Visionsbild: Wingårdhs arkitekter

Sidan publicerades 2018-05-02

Stadsmuseet säger nej till skyskraporna i stadsbyggnadskontorets förslag, men att man kan arbeta vidare med en överdäckning av tunnelbanan och uppförande av nya bostadskvarter.

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut ett förslag till utbyggnad vid centrala Telefonplan i Midsommarkransen på tidigt samråd för att hämta in synpunkter inför den fortsatta planeringen. Förslaget innefattar bland annat två skyskrapor på det nuvarande busstorget, varav den högsta föreslås bli drygt 240 meter hög. Förslaget innefattar också överdäckning av den nuvarande tunnelbaneperrongen, ny tunnelbanestation och två nya kvarter med bostadshus.

Stadsmuseet har i sitt remissvar sagt att de två föreslagna skyskraporna, som skulle hamna i direkt anslutning till det riksintressanta området LM-staden med Telefonfabriken, skulle medföra så stora negativa konsekvenser för närmiljön och riksintresset att de ska utgå ur den fortsatta planeringsprocessen för området.

Skyskraporna skulle varken vara förenliga med plan- och bygglagens krav på hänsyn till bebyggelseområdets kulturvärden eller med stadens mål för områden av riksintresse.

Vad gäller överdäckning av tunnelbanan anser Stadsmuseet att det är möjligt men att den nuvarande stationsbyggnaden bör behållas. Marken som är tänkt för nya bostadskvarter anser Stadsmuseet kan bebyggas men förslaget behöver bearbetas vidare med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön.

Remissvar centrala Telefonplan

Uppdaterad