Kvarteret Sperlingens backe vid Stureplan

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för kvarteret Sperlingens backe som ligger på Östermalm, där bland annat Sturegallerian ingår. Programmet föreslår förnyelse av fastigheterna där en rivning av upp till hälften av kvarterets bebyggelse ingår.

I förslaget ingår att Freys hyrverk, Marmorhallarna och Humlegårdsgatan 17 samt Sturegallerian med dess överglasade platser rivs. Det inre av kvarteret ersätts med nybebyggelse i upp till tio våningar och en del av de bevarade gatuhusen får påbyggnader.

Kulturförvaltningen avstyrker programmet för kvarteret Sperlingens backe.

Kvarteret är ett av stadens mest centrala stenstadskvarter med tidstypisk arkitektur. Byggnaderna har en intressant och mångfacetterad historia som representerar företeelser förknippade med Stockholm som storstad.

Sturegallerian vid Stureplan Fotografi av Göran Fredriksson

Större delen av kvarteret är grönmarkerat på Stadsmuseets klassificeringskarta och har ett särskilt stor kulturhistoriskt värde.Sturebadet har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och är byggnadsminne.

Programmet omfattar rivning av upp till hälften av kvarterets bebyggelse. Den nya bebyggelsen som föreslås är flera våningar högre än den klassiska stenstaden och kommer bli väl synlig i gaturummet och påverka stadens siluett. En så omfattande rivning har inte skett i innerstaden sedan rivningarna i city på 1950- och 60-talen. Skulle programmet genomföras medför det att stora kulturhistoriska värden förloras och att den klassiska stenstaden förändras på ett negativt sätt från kulturhistorisk synvinkel.

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

Uppdaterad