Sperlingens Backe, Stureplan och Sturegallerian

Sidan skapades 2018-04-24

Stadsmuseet anser att en ny detaljplan, istället för hårdhänta rivningar, borde ta fasta på befintliga kvalitéer och återanvända dem i en ny struktur.

Stadsbyggnadsnämnden har i november 2017 beslutat att återremittera detaljplanen för Sperlingens backe för ytterligare bearbetning. Stadsmuseet delar nämndens uppfattning att planen behöver omarbetas men ser att nämnden även gör andra avvägningar varför bedömningen av föreslagna rivningar är olika i en del fall.

Stadsmuseet anser att detaljplaneförslaget innebär en för hårdhänt omdaning som medför att viktiga årsringar rivs. Stora delar av kvarterets inre och hela Sturegallerian rivs. Höjden på nya byggnader kommer också att påverka stadsbilden på ett negativt sätt.

Den största omdaningen sker i kvarterets inre med nya byggnader i en ny struktur. Flera byggnader som är högre än dagens föreslås och därmed blir avvikelsen i höjd- och volymverkan störst här. Stadsmuseet kan konstatera att man frångår en viktig princip om en enhetlig höjd för stenstadens bebyggelse. Av föreslagna rivningar är det framförallt rivningarna av Ostermans bilhallar och hela Sturegallerian som är problematisk ur kulturmiljösynpunkt.

Remissvar Sperlingens backe

Uppdaterad