Stora Sköndal

Sidan publicerades 2018-04-23

Det föreslagna programmet gör att området förändras från lummig parkmiljö till stadsmiljö med höghus och trafik.

Stiftelsen Stora Sköndal som äger fastigheten Sköndal 1:1 vill exploatera området. Det har föranlett stadsbyggnadskontoret att upprätta ett program för fastigheten Sköndal 1:1.

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra 4 000–6 000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, att tillföra 1 000–2 000 nya arbetsplatser, allmän platsmark som parker, torg, gator och stråk samt lokaler för service i form av vård, utbildning, idrott, kultur och handel samt att området ska försörjas med kollektivtrafik.

Detaljplaneförslaget förutsätter rivningar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Omdaningen av Stora Sköndal kommer att delas upp i olika detaljplaneprocesser varav en detaljplan vunnit laga kraft.

Utmärkande för Stora Sköndal är bebyggelsens småskalighet med intima gårdsrum, bebyggelsens anpassning till terrängen och landskapet, intuitionsbyggnadernas lågmäldhet samt karaktären av park.

Området har genom åren vuxit fram med en varsam hållning för relationen mellan byggnader, park- och naturmark. Sammantaget skänker det Stora Sköndal specifika kvalitéer och uttryck som intimt hör ihop med dess verksamhet. Stadsmuseet anser att föreslaget program för Stora Sköndal medför att hela karaktären i Stora Sköndal förändras från lummig parkmiljö med låg bebyggelse till en urban miljö med höga hus och trafik inne i området.

I dag finns det en mycket tydlig skillnad i karaktär mellan stiftelsens fastighet och Sköndals centrum. Denna skillnad kommer att raderas ut. En helt ny skala och ett nytt bebyggelsemönster införs som står i bjärt kontrast till det befintliga och påverkar områdets kulturhistoriska värden på ett mycket negativt sätt.

Remissvar program Stora Sköndal

Uppdaterad