Skeppsholmsviken 6, Gröna Lund

Sidan skapades 2018-04-24

Gröna Lund vill utvidga sitt nöjesfält till parkeringsplatsen bakom Liljevalchs.

Gröna Lund vill göra om sin tomt bakom Liljevalchs konsthall till nöjesfält. Marken används idag som parkeringsplats. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för att möjliggöra denna utvidgning.

Den nya delen av nöjesfältet föreslås att ramas in av byggnader i två och en halv till tre våningar längs med Falkenbergsgatan och Allmänna gränd.

En bro över Allmänna gränd ska förbinda det befintliga och det nya nöjesfältet. En brygga med sittplatser för allmänheten planeras att byggas i vattnet.

Planen medger fyra uppstickande objekt med en högsta höjd om cirka 60 meter samt byggnader och övriga attraktioner med en högsta totalhöjd om cirka 12 meter.

Det aktuella planförslaget kommer att innebära mycket stora förändringar av miljön. Planområdet har dock hävd som nöjesfält. Stadsmuseet ser därför inga kulturhistoriska hinder till att platsen tas i anspråk för en utvidgning av Gröna Lund. Stadsmuseet ställer sig dock tveksam till hur planen är utformad i vissa delar.

Riksintresset tål inte fyra åkattraktioner med en högsta totalhöjd om cirka 60 meter. Det får negativa konsekvenser för vyer, utblickar och byggnadsverk. Det nya nöjesfältet kommer tillsammans med den angränsande fastigheten Skeppsholmsviken 9 att bilda en mur mot bakomliggande bebyggelse.

Liljevalchs och Petterssonska huset bildar en fondvägg i gaturummet. Gestaltningen och placeringen av de nya byggnaderna ger framförallt inte konsthallen den värdighet som byggnadsverket i kraft av sin arkitektoniska verkshöjd förtjänar.

Av den anledningen är det också önskvärt med en lägre och mer uppbruten bebyggelse längs Falkenbergsgatan så att Liljevalchs och Petterssonska huset fortsättningsvis får utgöra huvudnumret. Stadsmuseet ser positivt på att vattenrummet tillgängliggörs för allmänheten utan att behöva vara besökande till nöjesfältet.

Remissvar Skeppsholmsviken 6, Gröna Lund

Uppdaterad