Pålsundet

Pålsundet vintern 2018. Foto: Mattias Ek.

Sidan publicerades 2018-04-23

Förstärkningen av Pålsundets södra sida måste ske varsamt för att inte förvanska platsens kulturhistoriska värden.

Kommunfullmäktige beslöt i februari 2018 att genomföra förstärkningsarbeten på Pålsundets södra sida, med stora konsekvenser för miljön. Bland annat ersätts nuvarande naturliga strandlinje av spont med betongbalk överst. Stadsmuseet fick ganska många frågor från allmänheten i ärendet, och skrev därför ett PM till trafikkontoret med våra synpunkter.

Stadsmuseet ser mycket stora kulturhistoriska värden i Pålsundet, med historiska spår alltifrån 1600-talets pålspärrar till 1900-talets parkplanering. Från land och vatten får man en glimt av hur Mälarstränderna i Stockholms innerstad tedde sig före industrialismen. Det är en tidig och tydlig årsring som bidrar med en nyckel till förståelsen av stadens historia.

Viktor Forsell målade 1889 denna tavla med motiv från Pålsundet. Bilden finns i museets samlingar och ger en fin bild av hur miljön tedde sig förr i tiden.

I princip anser Stadsmuseet att den nya spontade strandlinjen förvanskar platsens kulturhistoriska värden. De åtgärder som ändå är nödvändiga för att förhindra skred skall ske så varsamt som möjligt, med hänsyn till strandlinje, vegetation, vattenrum och så vidare. Arbetet får inte skada intilliggande bebyggelse med kulturhistoriska värden och om fornlämningar framkommer så omfattas de av Kulturmiljölagen och ska anmälas till länsstyrelsen.

PM angående Påslundets kulturmiljö

Uppdaterad