Stadsmuseet och Nobel Center

Tullhuset på Blasieholmen omkring 1900. Fotograf okänd.

Sidan publicerades 2015-04-01, med uppdatering 2017-03-10 och 2018-04-11

Stadsmuseet ser negativt på det nu aktuella detaljplaneförslaget för Nobel Center vid Blasieholmshamnen, men positivt på att ett Nobel Center skapas i Stockholm.

Hela miljön på den så kallade Sillhovstomten med kajen på Blasieholmen och de bevarade byggnaderna kokhuset från 1832, tullhuset från 1876 och magasinsbyggnaderna från 1910 är viktiga för förståelsen av Stockholm som sjöfartsstad, handelsstad och huvudstad. Miljön utgör en småskalig verksamhetsmiljö som berikar stadslivet och bidrar till den historiska kontinuiteten med avläsbara årsringar och mångfald av verksamheter i staden.

Tullhusets norra fasad med tidstypiska rundbågar och putsomfattningar vid fönster och dörrar. Foto: Ingrid Johansson

Området är också en av få miljöer där innerstadens täta bebyggelse så nära samspelar med den äldre hamnverksamheten. Nationalmuseum har stort arkitektur- och byggnadshistoriskt värde och representerar dels 1800-talets omfattande byggande av institutioner av olika slag, men också Stockholms framväxt till en modern huvudstad. Hela Blasieholmen ligger inom fornlämning 103 där kulturlager och bebyggelselämningar från medeltid och senare kan påträffas.

Varuskjulen från 1910 har i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning. Foto: Ingrid JohanssonVaruskjulen från 1910 har i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning. Foto: Ingrid Johansson

Den nu föreslagna byggnaden för ett Nobel Center skulle bli betydligt högre än den traditionella stenstaden och högre än Nationalmuseum. Höjden och den stora volymen innebär att byggnaden blir väl synlig från många vypunkter i staden och kommer att dominera närmiljön och intrycket av Blasieholmsudden. Planen förutsätter rivning av tullhuset och de två magasinsbyggnaderna som alla bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

Sammantaget är Stadsmuseets bedömning att detaljplaneförslaget skulle medföra en stor negativ påverkan på stadsrummet och stadsbilden och att stora kulturhistoriska värden skulle gå förlorade. Stadsmuseet har därför föreslagit att detaljplaneförslaget ska avstyrkas. Stadsmuseet ser dock positivt på att ett Nobel Center skapas i Stockholm.

Stadsmuseets remissvar

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan 1 april 2015

Remissvar över utställt förslag till detaljplan 24 november 2015

Läs mer

Byggnadshistorisk förundersökning av Blasieholmsudden. Stadsmuseet (2011)

Uppdaterad