Samlingar bevarande och Stadens konst

Vi ser till att föremål, fotografier och konst tas om hand för framtiden.

Samlingar
Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Konstsamling
Stadens konstsamling är en funktion för att tillföra idé-, estetiska och känslomässiga värden i staden.

Museisamlingen och stadens konstsamling bidrar till stadens identitet. Samlingarna ger perspektiv på stadens komplexa historia och är en inspirerande kunskapskälla.

Enheten utför och kvalitetssäkrar förvärv till, bevarande och användning av samlingarna så att de behåller sitt värde som angelägen inspirationskälla och stads- och kulturhistoriskt källmaterial för individer och företag, organisationer och institutioner, samhälls- och kulturbyggare. Samlingarna tillför ett väsentligt värde för utställningsbesökare, forskare, låntagare, givare och meddelare.Museisamlingen består av 300 000 föremål, 1 000 hyllmeter myndighetsarkiv och dokumentsamling, 25 000 konstverk och 3 500 000 fotografiskt material. Stadens konstsamling består av ca 31 000 lösa konstverk och 400 konstverk utomhus på stadens allmänna platser.

Ett av Stadsmuseets grunduppdrag är att förvalta museisamlingarna och stadens konstsamling.

Christer Falk, tillförordnad enhetschef
Kontakt: 08-508 315 94, mobil: 076-123 15 94 christer.falk@stockholm.se 

Vård, konservering & magasin

Maria Sundström, konservator
Kontakt: 08-508 315 88, maria.k.sundstrom@stockholm.se
Huvudansvar: Konservering, museimagasinen.Arbetsområden: tillsyn, vård och konservering föremålssamlingen, magasin.

Synnöve Karlsson Streijffert, konservator
Kontakt: 08-508 316 80,synnove.karlsson-streijffert@stockholm.se
Huvudansvar: Konservering.
Arbetsområden: tillsyn, vård och konservering föremålssamlingen.

Stadens konstsamling och stadens konst på allmän platsmark

Anita Pettersson,antikvarie stadens konstsamling
Kontakt: 08-508 317 70, aa49796@stockholm.se
Huvudansvar: Stadens konstverk utomhus på allmän plats, stadens konstsamling.
Arbetsområden: Tillsyn, vård och restaurering av stadens konstverk utomhus på allmän plats, lån ur stadens konstsamling, utplacering och återlämning av konstverk, konstkatalog och forskarbesök.

Målerikonserveringen
Kontakt: 08508 31772, e-post till samlingsenheten
Huvudansvar: Konservering av konst, stadens konstsamling
Arbetsområden: skador på konstverk ur stadens konstsamling

Uppdaterad