Tegnérs torn

Illustration: Varg Arkitekter AB

Sidan publicerades 2016-10-07

Stadsmuseet säger inte nej till ett nytt bostadshus (Tegnérs torn) längs Tegnérgatan vid Sabbatsberg.

Kring den obebyggda platsen där det nya huset i elva våningar föreslås finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse såsom Stockholms vattenledningsverk av den kände arkitekten Ferdinand Boberg och institutionsbyggnader uppförda för Sabbatsbergs sjukhus.

Stadsmuseet säger att det är möjligt att bygga ett nytt hus på platsen, men menar att den föreslagna byggnaden riskerar att bli för dominant i förhållande till den omgivande bebyggelsen och stadsbilden.

Stadsmuseet anser därför att det vore positivt om förslaget omarbetas så att större hänsyn tas till de befintliga kulturvärdena på platsen och att utformning och placering bidrar till en god helhetsverkan och en intressant årsring i staden.

Stadsmuseets remissvar

Samråd om förslag till detaljplan (214 kilobyte)

Uppdaterad